đứt
{cú vọ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ người hơi mặt hơi bị tối tăm, khó chịu và hãm tài

Sáng mở hàng mà gặp bác cú vọ thế này, cả ngày chắc lỗ chết mất...

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cú vọ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com