sến
{Chưa đủ trình}
1

Thấp kém, chưa đủ trình độ, chưa đủ năng lực

tên áo đỏ chưa đủ trình lái canô đâu nhé

Mày đừng có tinh tướng, chưa đủ trình để làm đâu

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Chưa đủ trình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com