Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> DouB.LeK cục gạch số từ [4]
20
Đến từ: nowhere