Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> Phương cục gạch số từ [4]
30
Đến từ: Hà Nội